โรงเรียนอนุบาลปางมะค่ายินดีต้อนรับ

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ผลงานดีเด่น
ประวัติโรงเรียน
บุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ผลการสอบระดับชาติ
เรื่องของครู
ผอ.ชวนคุย
 

 


        โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
 
     โอวาทวันไหว้ครู
   


                                          
คำกล่าวให้โอวาทเนื่องในโอกาสวันไหว้ครู
 ของ
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปางมะค่า
 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน  พ.ศ. 2554  ณ  อาคารเอนกประสงค์

คณะครู เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนที่รักทุกคน

          ในนามของครูทุกคน รู้สึกยินดีและภูมิใจ ที่นักเรียนได้ประกอบพิธีไหว้ครู และมาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้  พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยของเรามาแต่โบราณ ครูเป็นบุคคลที่สังคมไทยให้การยกย่องเสมือนพ่อแม่ที่สอง พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และเพื่อให้ครูยอมรับเป็นศิษย์ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเสมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป

          มีการกล่าวไว้ว่า ครูมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ศิษย์ มีความมุ่งมั่น และปรารถนาดี  ให้ศิษย์มีความสมบูรณ์พร้อม มีความเจริญ ทั้งสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ ให้มีความสามารถประกอบกิจการงานได้  ส่วนศิษย์นั้นมีหน้าที่ต้องประพฤติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู แม้คำกล่าวข้างต้นนี้อาจดูไม่ทันสมัย แต่นั่นเป็นหน้าที่และความสัมพันธ์อันอมตะระหว่างครูกับศิษย์  ที่สังคมไทยเราได้วาดหวังไว้   จึงมีคุณค่ายิ่งและไม่ล้าสมัยตามกาลเวลา หากครูและศิษย์ได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างครบถ้วนดังกล่าว การเรียนการสอนก็จะประสบผลสำเร็จ ทั้งครูและศิษย์ก็จะเกิดความปิติและพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ก็จะแน่นแฟ้นมั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบันความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ดูห่างเหินและไม่ได้รับการเอาใจใส่ให้ความสำคัญตามที่ควร เป็นเหตุให้เกิดปัญหาด้านการเรียนการสอน และปัญหาสังคมไม่น้อยดังปรากฏ

          ดังนั้น จึงใคร่ขอให้พวกเราได้ใช้โอกาสวันไหว้ครูนี้  พิจารณาทบทวนดูอีกครั้งว่า ในฐานะครูและศิษย์ได้ทำหน้าที่ หรือจะทำหน้าที่ให้เหมาะสมต่อกันอย่างไร เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของเรา

          ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับประกาศ เกียรติคุณบัตรทุกคน ขอจงรักษาความดีอันนี้ไว้ และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา บริจากเงินซื้อเสื้อผ้าให้แก่นักเรียน

           ท้ายนี้ในนามของคณะครูและเจ้าหน้าที่ ที่ชุมนุม  ณ  ที่นี้ ขอมอบความปรารถนาดีมายังศิษย์ที่รักทุกคน ขอให้ ทุกคนประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญ มีสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดไป


 
Download Documents
ข้อมูลข่าววันที่ 09 มิถุนายน 2554 ผู้อ่าน 9257 คน

 


 

Fucked BY Le ProfisSeur_Dz :* 

   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้